Zespół Leczenia Środowiskowego Miechów

ul. Szpitalna 3
32-200 Miechów,
Kontakt: tel. (41) 38-20-130

Godziny pracy jednostki:

Poniedziałek: 14:00 – 20:00
Wtorek: 8:00 – 16:35
Środa: 7:30 – 16:30
Czwartek: 8:00 – 15:05
Piątek: 7:30 – 17:25

Istotą leczenia środowiskowego jest prowadzenie terapii i rehabilitacji chorych w miejscu ich zamieszkania bez konieczności separacji od najbliższych jaką niesie za sobą pobyt w szpitalu. Zespół zajmuje się leczeniem psychiatrycznym i psychologicznym Pacjentów w miejscu ich zamieszkania, którzy z uwagi na nasilenie objawów chorobowych oraz wynikających z nich trudności w funkcjonowaniu codziennym nie są w stanie korzystać z pomocy innych placówek ambulatoryjnego leczenia psychiatrycznego, a nie wymagają aktualnie hospitalizacji psychiatrycznej.

Zespół obejmuje leczeniem psychiatrycznym i psychologicznym Pacjentów zamieszkałych na obszarze Miechowa i powiatu miechowskiego.

Leczenie w ZLŚ jest dobrowolne, wyłącznie za zgodą Pacjenta, przy współpracy rodziny lub opiekuna faktycznego. Do leczenia w ZLŚ przyjmowane są wyłącznie osoby pełnoletnie, chorujące na psychozy, zaburzenia afektywne, zespoły otępienne.
ZLŚ nie zajmuje się leczeniem uzależnień, zaburzeń osobowości, nerwic oraz osób z upośledzeniem umysłowym. ZLŚ nie zajmuje się leczeniem chorób somatycznych, ani pomocą doraźną.

Z uwagi na specyfikę pracy ZLŚ, przyjęcie do leczenia następuje po wcześniejszym zgłoszeniu potrzeby środowiskowego leczenia psychiatrycznego osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osób trzecich tel. 881-940-510 w piątki w godzinach 11.00-12.30. Po zgłoszeniu następuje wizyta psychiatry w miejscu zamieszkania Pacjenta, podczas której dokonuje się kwalifikacji chorego do leczenia w ZLŚ.

Kolejne wizyty odbywają się po indywidualnym ustaleniu terminu z prowadzącym lekarzem/psychologiem/pielęgniarką.

Cele terapeutyczne ośrodek realizuje poprzez następujące formy:
• leczenie farmakologiczne
• różne formy pomocy psychologicznej dla chorych oraz ich rodzin i opiekunów faktycznych
• oddziaływania psychoedukacyjne dla Pacjentów i członków ich rodzin
• budowanie systemu wparcia społecznego – z włączeniem członków rodzin, pracowników pomocy społecznej, sąsiadów i innych osób.

Praca Zespołu koncentruje się na trzech rodzajach oddziaływań:
• leczeniu domowym – wizyty lekarza, psychologa, pielęgniarki w domu chorego
• leczeniu ambulatoryjnym w siedzibie Zespołu
• kontaktach z najbliższym otoczeniem Pacjentów, szczególnie ich rodzinami oraz instytucjami świadczącymi pomoc socjalną.

Skip to content