Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego

Vacat

Do zadań Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego należy:

– Pomoc w dochodzeniu praw w sprawach związanych z przyjęciem leczeniem, warunkami pobytu i wypisaniem ze szpitala psychiatrycznego

– Wyjaśnianie lub pomoc w wyjaśnianiu ustnych i pisemnych skarg pacjentów

– Współpraca z rodziną, przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub faktycznym pacjenta

– Inicjowanie i prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny

Dla osób zainteresowanych bezpośrednim kontaktem z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie podajemydane teleadresowe: .

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

01-171 Warszawa, ul. Młynarska 46,

Infolinia Rzecznika: 800- 190- 590

e-mail: sekretariat@bpp.gov.pl

Prawna ochrony praw pacjenta wynika z:

Ustawa z dn. 6 listopada 2006r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r., Nr 52, Poz. 417 z późn. zm.);
Ustawa z dn. 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994 r., Nr 111, Poz. 535 z późn. zm.);
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2006r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu działania Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego (Dz. U. z 2006 r., Nr 16, Poz. 126 z późn. zm.).

Skip to content