Siedziba Ośrodka Edukacji Badań i Rozwoju znajduje się w budynku 29

Ośrodek Edukacji, Badań i Rozwoju powstał w 2017 roku z inicjatywy Dyrekcji Szpitala, jako jednostka, która ma koordynować rozproszoną dotąd działalność szkoleniową i badawczą, a także realizować projekty związane z modernizacją i rozwojem placówki. Do zadań Ośrodka należy także poszukiwanie środków zewnętrznych na realizacje różnego rodzaju przedsięwzięć – tak szkoleniowych i badawczych, jak i prorozwojowych. Jego funkcjonowanie sankcjonuje uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego nr XXXV/532/17 z dnia 24 kwietnia 2017 roku ( w sprawie nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie), podjęta po pozytywnym zaopiniowaniu idei powstania Ośrodka przez Radę Społeczną Szpitala.

Działalność edukacyjna to między innymi odbywające się w Szpitalu pod kierunkiem pracujących w Spitalu doświadczonych lekarzy, psychologów, terapeutów i pielęgniarek:

– staże i praktyki, w tym między innymi staże podyplomowe i specjalizacyjne dla lekarzy,

– kursy, w tym czteroletni kurs psychoterapii posiadający akredytację Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (obecnie trwa kwalifikacja na kolejna XIV już jego edycję – zob. Kurs Psychoterapii) oraz kursy pielęgniarskie z zakresu pielęgniarstwa psychiatrycznego,

– specjalizacje: lekarska z zakresu psychiatrii oraz dla psychologów w zakresie psychologii klinicznej.

A także inne formy edukacji, ukierunkowane z jednej strony na podnoszenie kwalifikacji personelu Szpitala, jak i adresowane do przedstawicieli innych palcówek, gdzie wykorzystywane są wiedzą i doświadczenia Pracowników oraz stuletnie doświadczenie placówki w leczeniu i pomaganiu osobom dotkniętym zaburzeniami i chorobami psychicznymi oraz uzależnieniami.

Osobnym obszarem są działania związane z destygmatyzacją chorób psychicznych, a także psychoedukacją rodzin i bliskich osób chorujących. Obecnie opieka nad chorującymi, odbywa się coraz częściej w środowisku domowym. Konieczna jest więc ścisła współpraca personelu medycznego Szpitala oraz bliskich osoby chorej. Im jest ona lepsza, tym skuteczniejsze jest leczenie i oddziaływania terapeutyczne, co przekłada się na dłuższe okresy remisji i rzadsze hospitalizacje.

Działalność badawcza to obecnie kilka projektów realizowanych w różnych jednostkach Szpitala, a także umożliwianie (po uzyskaniu stosownej zgody dyrekcji Szpitala) na prowadzenie badań niezbędnych do przygotowywania prac dyplomowych, magisterskich czy doktorskich z różnych dziedzin wiedzy (pielęgniarstwa, pracy socjalnej ale także architektury czy historii).

Fakt, iż w Szpitalu Babińskiego hospitalizowanych jest rocznie blisko 10.000 pacjentów, a stałej opiece ambulatoryjnej i domowej pozostaje ponad 6.000 stanowi o poważnym potencjale w zakresie badań klinicznych. Coraz częściej lekarzy czy psychologów decyduje się na podejmowanie trudu pracy badawczej, której efektem będą publikacje i zdobywanie stopni naukowych. Zadaniem Ośrodka będzie także stanie na straży, by prowadzone badania kliniczne każdorazowo posiadały zgodę Komisji Bioetycznej.

Działalność prorozwojowa to szerokie spektrum działań mających na celu między innymi:

– doskonalenie trybu i organizacji udzielanych świadczeń, tak by odpowiadały na wyzwania współczesnej psychiatrii i terapii uzależnień.
– nawiązywanie i prowadzenie współpracy międzynarodowej w różnych obszarach związanych z działalnością Szpitala,
– a także prowadzenie działalności marketingowej dotyczącej potencjału edukacyjnego i badawczego Placówki.

Kierownik Ośrodka Edukacji, Badań i Rozwoju
dr n. med. Łukasz Cichocki

Ośrodek Edukacji Badań i Rozwoju

Kontakt z Ośrodkiem:

    Skip to content