Oddział Rehabilitacji dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych ze Współistniejącymi Zaburzeniami Psychicznymi (ORU)

Kontakt:

Kierownik Oddziału: (12) 65 24 208

Sekretariat: (12) 65 24 210

Oddział Rehabilitacji dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi zaburzeniami psychicznymi znajduje się w budynku VII B na terenie zabytkowego zespołu szpitalno-parkowego w Kobierzynie przy ul. Babińskiego 29 w Krakowie. Oddział dysponuje 35 miejscami dla osób uzależnionych ze współistniejącymi zaburzeniami psychicznymi.

Uruchomiony w dniu 28 grudnia 2015 r. Oddział specjalizuje się w terapii uzależnienień od substancji psychoaktywnych i leczeniu współwystępujących zaburzeń psychicznych.

Oddział zatrudnia zarówno psychiatrów i psychoterapeutów, jak i terapeutów uzależnień, a proces leczenia może trwać do 12 miesięcy i zawsze konstruowany jest w odniesieniu do konkretnego przypadku, obejmując między innymi  psychoterapię grupową i indywidualną, spotkania społeczności teratpeutycznej oraz stałe konsultacje lekarskie.

 

Oddział Rehabilitacji Osób Uzależnionych ze Współistniejącym Zaburzeniem Psychicznymi

Szpital Specjalistyczny im. J. Babińskiego SPZOZ Kraków
ul. Babińskiego 29
30-393 Kraków
tel. (12) 652 42 10

Rejestracja pacjentów: osobiście lub telefonicznie

Leczenia bezpłatne: Tak

Zakres działalności:

Program terapeutyczny przewiduje dwunastomiesięczny cykl terapii i przeznaczony jest dla pacjentów z rozpoznaniem uzależnienia od alkoholu i/lub innych substancji psychoaktywnych (z wyjątkiem F17) oraz z rozpoznaniem współistniejących zaburzeń psychicznych. Obejmuje psychoterapię indywidualną i grupową, psychoedukację uzależnień, psychoedukację psychiatryczną, społeczność terapeutyczną oraz warsztaty rozwoju osobistego (w tym: muzykoterapię, choreoterapię, warsztaty sztuki użytkowej).

Kwalifikacje odbywają się za pośrednictwem Poradni Zdrowia Psychicznego  tel. 12 65 24 570 lub przez sektretariat Oddziału 12 65 24 210

Profil Pacjenta kwalifikowanego do przyjęcia na Oddział Podwójnych Diagnoz:

Program rehabilitacyjny przeznaczony jest dla Pacjentów z rozpoznaniem uzależnienia od alkoholu i/lub innych substancji psychoaktywnych (z wyjątkiem F17) oraz z rozpoznaniem współistniejących zaburzeń psychicznych-głównie psychotycznych takich jak: schizofrenia, zaburzenia urojeniowe, choroba dwubiegunowa, depresja psychotyczna, zaburzenia psychotyczne spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych.

W przypadkach indywidualnych i uzasadnionych Pacjenci z zaburzeniem niepsychotycznym powodującym znaczne i utrwalone zaburzenie funkcjonowania mogą być zakwalifikowani do leczenia na tutejszym oddziale.

Pacjenci przejawiający objawy intoksykacji, objawy abstynencyjne lub też nasilone objawy wytwórcze wymagające odpowiedniego leczenia specjalistycznego na oddziałach detoksykacyjnych, leczenia zespołów abstynencyjnych lub ogólnopsychiatrycznych mogą być kwalifikowani do przyjęcia na oddział dopiero po ustąpieniu ww objawów.

Pacjent powinien mieć świadomość szkód wynikających z przyjmowania substancji psychoaktywnych

Pacjenci z towarzyszącymi chorobami ogólnymi mogą być zakwalifikowani do przyjęcia dopiero po ukończeniu stosownej diagnostyki i leczenia w odpowiednich placówkach pozapsychiatrycznych.

Pacjenci z głębokimi zaburzeniami funkcji poznawczych uniemożliwiającymi uczestniczenie w programie terapeutycznym, nie będą zakwalifikowani do przyjęcia na oddział.

Kwalifikacje do przyjęcia na oddział będą obejmować jedno lub więcej spotkań z komisją kwalifikacyjną oddziału, która oceni Pacjenta pod kątem diagnozy i motywacji do leczenia.

Po zakwalifikowaniu się na oddział Pacjent podpisuje kontrakt terapeutyczny zawierający zobowiązanie się do przestrzegania warunków regulaminu oddziału obejmujących w szczególności: stosowanie się do zaleceń personelu, zażywanie leków, czynne uczestniczenie w zajęciach terapeutycznych, poddawanie się badaniom alkomatem oraz badaniom na obecność narkotyków, zachowanie tajemnicy odnośnie spraw przedstawianych i poruszanych w czasie zajęć terapeutycznych, zakaz używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, zakaz stosowania agresji, zakaz uprawiania gier hazardowych, zakaz uprawiania seksu, zakaz wnoszenia na teren oddziału substancji psychoaktywnych, zakaz fotografowania i nagrywania, zakaz posiadania przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych dla pacjenta i/lub innych współpacjentów

W sytuacji nawrotu objawów ostrej psychozy podczas pobytu na oddziale pacjent pozostanie na oddziale- o ile będzie w stanie uczestniczyć w programie terapeutycznym. Jeśli nasilenie objawów psychotycznych nie pozwoli na uczestniczenie w programie terapeutycznym a także w sytuacji znacznych zaburzeń zachowania pacjent będzie czasowo przenoszony na oddział ogólnopsychiatryczny, po ustabilizowaniu stanu psychicznego powróci na tutejszy oddział celem kontynuacji leczenia.

Pacjent powinien mieć ustabilizowaną sytuację prawną, nie będą kwalifikowane do oddziału osoby oczekujące na wyrok Sądowy.

Przeciwwskazania do przyjęcia:

choroby somatyczne wymagające diagnostyki i leczenia w pierwszej kolejności
głębokie zaburzenia funkcji poznawczych uniemożliwiające uczestniczenie w programie terapeutycznym
objawy intoksykacji, objawy abstynencyjne lub też nasilone objawy wytwórcze wymagające odpowiedniego leczenia specjalistycznego na oddziałach detoksykacyjnych, leczenia zespołów abstynencyjnych lub ogólnopsychiatrycznych
aktualnie przejawiane zachowania agresywne i/lub autoagresywne

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO KWALIFIKACJI

Wypełniona „Ankieta wstępna”
Ważny dokument tożsamości.
Zaświadczenie od lekarza rodzinnego o stanie zdrowia (Nie dotyczy Pacjentów kwalifikowanych z Oddziałów Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babińskiego w Krakowie).
Dokumentację medyczną (historię choroby, wypisy z poprzednich oddziałów, opinie specjalistyczne).
Osoby, które nie spełniają powyższych kryteriów oraz zgłoszą się pod wpływem substancji psychoaktywnych, nie będą dopuszczone do kwalifikacji.

Skierowanie do pobytu w oddziale nie jest wymagane.

 

Kierownik Oddziału: dr Marek Sikorski specjalista psychiatra

Pielęgniarki Oddziałowej: Elżbieta Kotula