Dzienny Oddział Psychiatryczny Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży

Dzienny Oddział Psychiatryczny Rehabilitacyjny dla Dzieci

Kontakt:
Tel. 12 65-24-500

Kierownik Oddziału –  lek. med. Dorota Wilanowska-Parda spec. psych. dzieci i młodzieży

Oddział zlokalizowany jest w budynku V C na terenie zabytkowego zespołu szpitalno-parkowego w Krakowie-Kobierzynie przy ul. dr. J. Babińskiego 29 w Krakowie i udziela świadczeń zdrowotnych od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.

Oddział prowadzi diagnostykę, leczenie i rehabilitację w warunkach opieki dziennej pacjentów – młodzieży w wieku od 16 do 18 roku życia (uczęszczającej do szkół ponadpodstawowych lub ponadgimnazjalnych wg. stanu sprzed reformy szkolnictwa), które nie wymagają hospitalizacji całodobowej. Organizacja pracy w oddziale opiera się na działaniu zespołu terapeutycznego. Zespół terapeutyczny kwalifikuje pacjentów do przyjęcia. Opracowuje indywidualnie kierunek i rodzaj oddziaływań terapeutycznych oraz ocenia ich skuteczność.

Pacjenci przebywają w oddziale od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do godziny 14.00. Czas trwania pobytu pacjenta w oddziale mieści się w przedziale od 6 do 10 miesięcy.
Świadczenia dzienne psychiatryczne rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży są udzielane wyłącznie dla pacjentów z rozpoznanymi mieszczącymi się w poniższych zakresach (optymalizacja oddziaływania terapeutycznego): zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną ( F40 – F48), zaburzenia odżywiania się (F 50), zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym ( F90-F98).

Do oddziału przyjmowani są pacjenci w okresie dorastania, zmagający się z trudnościami emocjonalnymi, znacznie utrudniającymi funkcjonowanie w grupie rówieśników, w rodzinie, z realizowaniem programu edukacyjnego w macierzystej placówce oświatowej.
Do przyjęcia do oddziału nie będą kwalifikowani pacjenci: nadużywający alkoholu, substancji psychoaktywnych i leków, którzy nie są w stanie zachować 3- miesięcznego okresu abstynencji, pacjenci z wysokim ryzykiem samouszkodzeń, prób i tendencji samobójczych oraz zachowań antysocjalnych.

Kwalifikacja – Pacjent zgłasza się telefonicznie lub osobiście do oddziału w celu ustalenia terminu konsultacji kwalifikującej do pobytu. Decyzja o podjęciu leczenia jest dobrowolna. Proces terapii w oddziale wymaga własnej motywacji i zaangażowania pacjenta oraz ścisłej współpracy ze strony jego rodziny. Kwalifikacja odbywa się podczas minimum 2 spotkań, w których udział bierze pacjent oraz jego rodzina/opiekun. Pierwsze spotkanie odbywa się z lekarzem psychiatrą, kolejne z psychoterapeutą. Podczas konsultacji zbierany jest szczegółowy wywiad dotyczący bieżących trudności adolescenta, jego rozwoju, sytuacji rodzinnej oraz dotychczas podejmowanych prób leczenia.
Po przeanalizowaniu dokumentacji medycznej i omówieniu kandydata w zespole terapeutycznym, odbywa się spotkanie podsumowujące, którego celem jest próba zrozumienia trudności osoby zgłaszającej się oraz wspólne ustalenie, czy charakter oddziaływań będzie sprzyjał powrotowi pacjenta do samodzielnego, lepszego funkcjonowania w jego środowisku. Po zakwalifikowaniu wyznaczany jest termin rozpoczęcia leczenia.

Wymagane dokumenty:

Skierowanie od lekarza psychiatry, dotychczasowa dokumentacja dotycząca opinii psychologicznych, leczenia psychiatrycznego, istotnych informacji o stanie zdrowia, opinia pedagoga lub wychowawcy dotycząca funkcjonowania pacjenta w szkole macierzystej, ważna legitymacja szkolna lub zaświadczenie ze szkoły.

Podczas pobytu w oddziale pacjent jest objęty opieką lekarską i pielęgniarską, polegającą na: przeprowadzeniu badania przy przyjęciu, farmakoterapii – pacjent ma zlecone leczenie zgodnie z jego stanem psychofizycznym.
Leczenie jest monitorowane podczas całego pobytu pacjenta w oddziale, leki są wydawane każdego dnia od poniedziałku do piątku po zgłoszeniu się rano do oddziału oraz przed wyjściem z oddziału. Na leki wieczorne i przyjmowane podczas weekendu wypisywana jest recepta do zrealizowania w aptece otwartej.
Pacjent ma dostęp do lekarskich procedur medycznych oraz do pielęgniarskich procedur medycznych w czasie pobytu w oddziale. Leczenie w oddziale jest oparte na oddziaływaniach psychoterapeutycznych prowadzonych w grupie i indywidualnie.

Skip to content