Działalność lecznicza

Informacje ogólne

Szpital Kliniczny im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie zajmuje się leczeniem chorób i zaburzeń psychicznych oraz terapią uzależnień (przede wszystkim od alkoholu). Działalność lecznicza odbywa się w formie stacjonarnej (stacjonarne oddziały ogólnopsychiatryczne oraz specjalistyczne), dziennej (oddziały dzienne), ambulatoryjnej (poradnie zdrowia psychicznego oraz poradnia dla osób z problemem alkoholowym) oraz domowej (zespoły leczenia środowiskowego).
Szpital udziela świadczeń w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia dla osób dorosłych, a ostatnio (od czerwca 2019r.) również dla dzieci i młodzieży. Jednostki Szpitala – Centra Zdrowia Psychicznego znajdują się w Krakowie w siedzibie głównej – przy ul. Dr. J. Babińskiego 29 (Izba Przyjęć, Oddziały Stacjonarne, Oddziały Dzienne) oraz przy ul. Mehoffera 10 (CZP Kraków-Krowodrza), na osiedlu Centrum B 11 A (CZP Nowa Huta – Poradnia Zdrowia Psychicznego i Dzienny Oddział Psychiatryczny oraz Zespół Leczenia Środowiskowego na os. Piastów 40), a także w Myślenicach (CZP Myślenice – ul. Drogowców 5 – Poradnia Zdrowia Psychicznego, Dzienny Oddział Psychiatryczny i Zespół Leczenia Środowiskowego), Skawinie (CZP Skawina – ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 17 – Poradnia Zdrowia Psychicznego, Dzienny Oddział Psychiatryczny i Zespół Leczenia Środowiskowego ), w Miechowie (CZP Miechów – ul. Szpitalna 3 – Dzienny Oddział Psychiatryczny i Zespół Leczenia Środowiskowego) oraz w Wieliczce (Zespół Leczenia Środowiskowego – ul. Wincentego Pola 4 A).

Leczenie stacjonarne, dzienne, środowiskowe oraz ambulatoryjne.

Każdy Pacjent przebywający w oddziałach stacjonarnych i dziennych traktowany jest indywidualnie, a stosowane leczenie i oddziaływania terapeutyczne opierają się o indywidulany plan leczenia i wsparcia, który obejmuje konsultacje lekarza psychiatry, psychoterapie indywidualną lub/i grupową, opiekę i wsparcie pielęgniarskie, różnego rodzaju terapie zajęciowe dostosowane do planu leczenia oraz psychoedukację.

Pierwszy kontakt z Pacjentem odbywa się albo w jednej z Poradni Zdrowia Psychicznego albo w Izbie Przyjęć, która czynna jest całą dobę we wszystkie dni tygodnia, a zlokalizowana w siedzibie głównej Szpitala na terenie zespołu szpitalno-parkowego w Krakowie Kobierzynie przy ul. Babińskiego 29 (bud. 102). W sytuacjach, gdy stan zdrowia tego wymaga, Pacjent kierowany jest najczęściej do stacjonarnych oddziałów ogólnopsychiatrycznych.

W przypadku wizyty w Poradni Pacjent pozostaje w leczeniu ambulatoryjnym bądź, jeśli wymaga tego stan zdrowia, kierowany jest do leczenia w oddziałach stacjonarnych, dziennych lub w jednym z zespołów leczenia środowiskowego. Te ostatnie oferują wizyty domowe lekarza, psychologa -terapeuty oraz pielęgniarki stawiając w swych działaniach wielki nacisk na współpracę z rodziną.

Leczenie w specjalistycznych oddziałach stacjonarnych (rehabilitacyjnym, tak zwanych podwójnych diagnoz, terapii uzależnień, Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic oraz psychogeriatrycznych ) i w oddziałach dziennych wymaga skierowania oraz poprzedzone jest procedurą kwalifikacji. Podobnie jest z leczeniem domowym w Zespołach Leczenia Środowiskowego. Pobyt w oddziałach psychiatrii sądowej odbywa się na mocy decyzji stosowanego sądu.

Bardziej szczegółowe dane dostępne są w sekcjach opisujących działania poszczególnych jednostek Szpitala.

Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie udziela świadczeń w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Świadczenia te są bezpłatne, za wyjątkiem świadczeń, które:

– udzielane są na rzecz innych podmiotów leczniczych na podstawie zawartych umów,

– udzielane są osobom fizycznych nieuprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych w całości lub współfinansowanych ze środków publicznych na zasadach i w zakresie określonym w Ustawie z dnia 24 sierpnia 2004 r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (gwarantowanych),

– są niezakwalifinowane jako świadczenia gwarantowane,

wykonywania badań na rzecz osób fizycznych, które nie przedstawiły skierowania, bądź przedstawiły skierowanie  wystawione przez lekarza niebędącego lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego, za wyjątkiem przypadków określonych w art. 47a, 57 ust2 i art.6co przywołanej powyżej Ustawy,

udzielane są na rzecz pacjenta, którego stan zdrowia nie wymaga już dalszego udzielania przez Szpital Babińskiego  świadczeń szpitalnych albo całodobowych i stacjonarnych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne  w ramach bezpłatnych świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

Szczegółowe informację zawarte są w Zarządzeniu  Wewnętrznym Dyrektora Szpitala Babinskiego w Krakowie nr 8/16 z dnia 12 stycznia 2012 r.

Psychoterapia i terapia zajęciowa

Psychoterapia indywidualna i grupowa jest integralnym elementem procesu leczenia. Szpital zatrudnia 14 certyfikowanych psychoterapeutów i 14 terapeutów oraz kolejne 73 osoby będące w trakcie certyfikacji. Wśród Nich są zarówno psycholodzy jak i lekarze z Certyfikatem psychoterapeuty. Niezależnie Szpital zatrudnia 18 terapeutów uzależnień, którzy pracują między innymi w Poradni dla osób uzależnionych od alkoholu, w  Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu jak i w Oddziale dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych ze współwystępującymi zaburzeniami psychicznymi (podwójnych diagnoz).
Podobnie ważnym elementem leczenia i wsparcia jest terapia zajęciowa. W szpitalu pracuje 36 terapeutów zajęciowych, a pracownie znajdują się na większości oddziałów. Dodatkowo w 2014 roku powołane zostało Interdyscyplinarne Centrum Terapii i Aktywizacji Zawodowej, które otwarte jest dla pacjentów z różnych oddziałów oferując całą gamę terapii kreatywnych, takich jak rękodzieło, garncarstwo, muzykoterapia, hortiterapia, choreoterapia, a także malarstwo i rysunek. W siedzibie Centrum Terapii znajduje się także biblioteka, w której prowadzone są zajęcia oraz spotkania Klubu poetyckiego „WIR”, a także pracownia komputerowa. Tam również w Sali muzykoterapeutycznej odbywają się cotygodniowe spotkania klubu filmowego.

Skip to content