Dyrekcja Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie
Tel. (12)6524 347,

fax 12 262 13 35,

e-mail: biuro@babinski.pl

Dyrektor Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie: Michał TOCHOWICZ

Tel. (12) 65 24 347

e-mail: biuro@babinski.pl

Zastępca Dyrektora do spraw Rozwoju: Monika Michalska-Mazgaj

Tel. (12) 64 24 347

e-mail: biuro@babinski.pl

Zastępca Dyrektora do spraw Lecznictwa: dr n. med. Łukasz Cichocki – specjalista psychiatra
Tel. (12)6524 347,

e-mail: biuro@babinski.pl

elzbieta.krawiec@babinski.pl

 

p.o. Głównego Księgowego: Dominika Machnicka
Tel.:+48 12 652 43 63,

e-mail: dominika.machnicka@babinski.pl

 

Naczelna Pielęgniarka: mgr pielęgniarstwa Ewa Jelonek
Tel. (12)6524 325,

e-mail: ewa.jelonek@babinski.pl

Rada Społeczna

Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej w Szpitalu Babińskiego działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz doradczym Dyrektora Szpitala. Do zadań Rady Społecznej należy:
przedstawianie Zarządowi Województwa Małopolskiego wniosków i opinii w sprawach:
– zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury sprzętu medycznego,
– związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub graniczeniem działalności, przyznawania Dyrektorowi Szpitala nagród, rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem Szpitala,
– przedstawianie Dyrektorowi wniosków i opinii w sprawach:
– planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
– rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego, kredytów bankowych lub dotacji,
– podziału zysku,
– zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
– regulaminu organizacyjnego
– dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu,
– opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej Szpitala Babińskiego,
– wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o działalności leczniczej i w statucie Szpitala Babińskiego.

Kadencja Rady Społecznej Szpitala Babińskiego trwa cztery lata.
Zgodnie Uchawałą Sejmiku Województwa Małopolskiego nr XXI/290/20 w skład Rady Społecznej Szpitala Babińskiego aktualnie wchodzą:
pan Mirosław Dróżdż, jako Przewodniczący
oraz Członkowie:

pan Marek Pęk, jako przedstawiciel Wojewody

pan Krzysztof Gacek, jako przedstawiciel Sejmiku

pan Stanisław Pasoń, jako przedstawiciel Sejmiku

pani Zofia Kamińska, jako przedstawicielka Sejmiku

pan Bogusław Sonik, jako przedstawiciel Sejmiku

pani Jadwiga Wójtowicz, jako przedstawicielka Sejmiku

pani Dominika Dudek, jako przedstawicielka Rektora UJ

pan Jacek Tętnowski, jako przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej

pani Agata Kaczmarczyk, jako przedstawicielka Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

pan Marek Wierzba, jako przedstawiciel Sejmiku

Skip to content