Dyrekcja Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie

Dyrektor Szpitala: mgr Stanisław Kracik
Tel. (12)6524 347,

fax 12 262 13 35,

e-mail: biuro@babinski.pl

 

Zastępca Dyrektora do spraw Lecznictwa: Lek. med. Anna Depukat–specjalista psychiatra
Tel. (12)6524 347,

e-mail: biuro@babinski.pl,

anna.depukat@babinski.pl

 

Główny Księgowy : Julitta Liszka-Noworyta
Tel.:+48 12 652 43 62,

e-mail: julitta.noworyta@babinski.pl

 

Naczelna Pielęgniarka: mgr pielęgniarstwa Ewa Jelonek
Tel. (12)6524 325,

e-mail: ewa.jelonek@babinski.pl

Rada Społeczna

Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej w Szpitalu Babińskiego działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz doradczym Dyrektora Szpitala. Do zadań Rady Społecznej należy:

 1. przedstawianie Zarządowi Województwa Małopolskiego wniosków i opinii w sprawach:
  zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury sprzętu medycznego,
  związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub graniczeniem działalności, przyznawania Dyrektorowi Szpitala nagród, rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem Szpitala,
 2. przedstawianie Dyrektorowi wniosków i opinii w sprawach:
  planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
  rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego, kredytów bankowych lub dotacji,
  podziału zysku,
  zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
  regulaminu organizacyjnego;
 3. dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;
 4.  opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej Szpitala Babińskiego;
 5. wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o działalności leczniczej i w statucie Szpitala Babińskiego.

Kadencja Rady Społecznej Szpitala Babińskiego trwa cztery lata.

Aktualnie w skład dziewięcioosobowej Rady Społecznej Szpitala Babińskiego wchodzą:

jako przewodniczący – prof. Tadeusz Grabiński

jako członkowie:
Wojciech Grzeszek,
Krzysztof Gacek,
Stanisław Rumian,
Stanisław Pasoń,
Zofia Kamińska
Bogusław Sonik,
Jacek Tętnowski,
Agata Kaczmarczyk.