Dokumentacja medyczna

Dokumentacja medyczna jest udostępniana bez zbędnej zwłoki w sposób zapewniający zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.

Dokumenty można otrzymać do wglądu w siedzibie Szpitala Babińskiego lub wnioskować o sporządzenie wyciągów, odpisów lub kopii. Kopie dokumentów sporządzane są na pisemną prośbę Pacjenta, osoby przez niego upoważnionej lub instytucji uprawnionej. Oryginał i kopie dokumentów wydawane są Pacjentowi, przedstawicielowi ustawowemu Pacjenta, albo osobie upoważnionej do ich odbioru, po okazaniu przez nich dowodu tożsamości. Dokumenty sporządzane są na koszt wnioskodawcy, należna opłata jest pobierana przy ich wydawaniu. Możliwe jest także przesłanie dokumentów drogą pocztową.

Szczegółowe zasady udostępniania dokumentacji medycznej reguluje

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej przez Szpital Kliniczny wyciąg z procedury

ZAŁĄCZNIKI:

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej:

Zalacznik_nr_1_do_P-02_10_Wniosek_o_udostępnienie_dokumentacji_medycznej v.3-1

Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej:

Załącznik nr 2 do P-02-10 Upoważnienie v2-1

 

Opłaty za udostepnianie dokumentacji medycznej

Zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Procedurą Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością nr P-02/10 z dnia 01.09.2018 r. w sprawie udostępniania i obiegu dokumentacji medycznej i udzielanie informacji dotyczącej pacjentów oraz komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2018 r. ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”,
w okresie od dnia 1grudnia 2018 r. do 28 lutego 2019 r. obowiązują następujące opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej:

  1. jedna strona wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – 9,16 zł brutto,
    w  tym podatek VAT,
  1. jedna strona kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – 0,32 zł brutto,
    w  tym podatek VAT,
  1. udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – 1,83 zł brutto, w  tym podatek VAT.

Opłaty za udostepnienie dokumentacji od 2018-12-01 do 2019-02-28