Zasady udostępniania dokumentacji medycznej przez Szpital Kliniczny.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana bez zbędnej zwłoki w sposób zapewniający zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.

Dokumenty można otrzymać do wglądu w siedzibie Szpitala Babińskiego lub wnioskować o sporządzenie wyciągów, odpisów lub kopii. Kopie dokumentów sporządzane są na pisemną prośbę Pacjenta, osoby przez niego upoważnionej lub instytucji uprawnionej.  Probę można złożyć osobiście lub wysłać pocztą na adres Szpitala lub też przesłać droga emailową na adres: kancelaria@babinski.pl. Oryginał i kopie dokumentów wydawane są Pacjentowi, przedstawicielowi ustawowemu Pacjenta, albo osobie upoważnionej do ich odbioru, po okazaniu przez nich dowodu tożsamości. Dokumenty sporządzane są na koszt wnioskodawcy, należna opłata jest pobierana przy ich wydawaniu. Możliwe jest także przesłanie dokumentów drogą pocztową.

Niezbędne materiały:

  1. Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej
  2. Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej

Opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej

Zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Procedurą Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością nr P-02/10 z dnia 17.04.2015 r. w sprawie udostępniania i obiegu dokumentacji medycznej i udzielanie informacji dotyczącej pacjentów oraz komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego  2022 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2021 r.,

od dnia 1 grudnia 2022 r. obowiązują następujące opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej:

  1. jedna strona wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – 12,96 zł brutto, w  tym podatek VAT,
  2. jedna strona kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – 0,45 zł brutto, w  tym podatek VAT,
  3. udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – 2,59 zł brutto, w  tym podatek VAT.
Skip to content