Oddział Psychogeriatryczny z Pododziałem Diagnozowania i Leczenia Otępień (OPG I)

Kontakt:

Kierownik oddziału: (12)6524 333

Sekretariat: (12)6524 407

Pacjenci: (12)6524 288

 

Oddział zlokalizowany w budynku 102 jest koedukacyjny i dysponuje 75 łóżkami.  Leczy pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, którzy ukończyli 60. rok życia. W Oddziale diagnozuje się zespoły otępienne o różnej etiologii. Zespoły otępienne są leczone tylko wówczas gdy chory zdradza zaburzenia psychiczne wynikające z choroby podstawowej. Pacjenci kierowani do Oddziału powinni być wcześniej przebadani przez lekarza opieki podstawowej (internistę) ponieważ wiele schorzeń psychicznych w wieku podeszłym, pojawiających się nagle, wynika z choroby somatycznej.

WAŻNE !!!
Oddział nie jest jednostką pomocy społecznej, niedopuszczalne jest kierowanie chorego do Szpitala tylko z przyczyn socjalnych. Oddział nie jest również placówką opiekuńczą, co oznacza, że pobyt chorego powinien być uzasadniony jego stanem zdrowia i wskazaniami do hospitalizacji psychogeriatrycznej. Nie ma możliwosci wydłużania okresu hospitalizacji Pacjenta tylko z przyczyn socjalnych.

Terapia:

Program terapeutyczny oddziału jest opracowany indywidualnie dla każdego Pacjenta, uwarunkowany diagnozą kliniczną.
Oddział proponuje kompleksowy system leczenia, w skład którego wchodzi m.in.: farmakoterapia,  psychoterapia indywidualna i grupowa,  społeczność terapeutyczna,  terapia zajęciowa,  rehabilitacja ruchowa (gimnastyka),  choreoterapia,  edukacja zdrowotna,
treningi umiejętności życiowych (higieniczny, budżetowy, pierwsza pomoc, zdrowa dieta, trening układania leków),

Ważnym aspektem programu terapeutycznego dla każdego Pacjenta są ćwiczenia usprawniające funkcje poznawcze. W ramach oddziału prowadzone są także zajecia psychoedukacyjne dla rodzin Pacjentów. W ramach wsparcia społecznego rozpoznawana jest sytuacja socjalna chorego. Oddział pomaga w organizacji opieki bieżącej i na przyszłość po wypisie. Zakłada to ścisłą współpracę z rodzinami oraz różnymi instytucjami w zakresie ustalenia i podjęcia określonych działań w sprawie egzystencji chorego w środowisku po wypisie ze Szpitala.

Kierownik Oddziału:

lek. med. Krystyna Łudzik-Kmiecik – specjalista psychiatra, internista, specjalista chorób zakaźnych

Pielęgniarka oddziałowa:

Anna Ptak – Dyplom Studium Neuro-Psychiatrycznego w Krakowie

Staż, wolontariat

Oddział przyjmuje stażystów: lekarzy, psychologów, pracowników socjalnych i socjologów. Długość stażu uzależniona jest od programu stażu lub praktyki oraz zasad współpracy z innymi instytucjami.

Oddział przyjmuje wolontariuszy jednak w tym przypadku praca w Oddziale jest uzależniona od bazowego wykształcenia wolontariusza.