Oddział Terapii Uzależnionych od Alkoholu, w tym Osób z innymi dysfunkcjami (OTUA)

Kontakt:

Sekretariat od godz. 8.30–14.30. tel./faks (12)6524 270

Wchodzący w skład Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu znajduje w budynku V C. Jest oddziałem stacjonarnym, całodobowym, koedukacyjnym, dysponuje 92 łóżkami. Świadczenia zdrowotne udzielane są osobom z rozpoznaniami: uzależnienia od alkoholu, uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych (nie wymagających innych, specjalistycznych form leczenia), uzależnienia od alkoholu ze współistniejącymi innych zaburzeń i chorób psychicznych (nie wymagających innego, specjalistycznego leczenia), uzależnienia od alkoholu ze współwystępowaniem chorób somatycznych (które mogą być leczone w warunkach oddziału terapeutycznego).

 Kwalifikacja

Pacjenci przyjmowani są po uprzedniej kwalifikacji – Pacjenci Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych i innych oddziałów Szpitala mogą zostać skonsultowani w czasie pobytu w Szpitalu i po zakwalifikowaniu do leczenia przyjęci do oddziału 5C. Oddział przyjmuje również Pacjentów w ramach sądowego zobowiązania do leczenia w warunkach stacjonarnych.

Informacja dla Lekarzy

Szanowni Państwo,

Informujemy, że przyjęcie do Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa  Babińskiego w Krakowie odbywa się na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13. lipca 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w sprawach przyjęcia oraz wypisania ze szpitala psychiatrycznego (Dz.U. 2012, poz. 854). Przyjęcie do szpitala psychiatrycznego dokonywane jest na podstawie skierowania, którego wzór stanowi załącznik do wskazanego wyżej rozporządzenia.

Skierowanie do szpitala psychiatrycznego wydaje lekarz po osobistym zbadaniu osoby z zaburzeniami psychicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem jej stanu psychicznego i zachowania. Skierowanie jest ważne 14 (czternaście) dni od daty wystawienia. Wskazany okres ważności skierowania ulega przedłużeniu o czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego, pod warunkiem wpisania na listę oczekujących na udzielenie świadczenia, o której mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), w terminie 14 dni od dnia wystawienia skierowania.

Dyrekcja zwraca się z prośbą do Państwa lekarzy kierujących pacjentów do Szpitala Babińskiego o bezwzględne stosowanie przepisów wskazanego wyżej rozporządzenia oraz wzoru skierowania do szpitala psychiatrycznego.

WZÓR – skierowanie do szpitala psychiatrycznego (do pobrania)

Informacja dla Pacjentów ubiegających się dobrowolnie o przyjęcie do stacjonarnego (całodobowego) Oddziału Terapii Uzależnionych od Alkoholu 5C.

 Warunki przyjęcia:

– aktualne, prawidłowo wystawione skierowanie do Szpitala im. dr. J. Babińskiego w Krakowie, na Oddział: Terapii Uzależnionych od Alkoholu (ważne przez 14-dni) wystawione od Lekarza POZ, z Poradni Odwykowej, Lekarza Psychiatrę z właściwym rozpoznaniem – F10.2 (uzależnienie od alkoholu) ;

– trzeźwość Pacjenta (min. 10 dni abstynencji od alkoholu) ;

– wskazane wyniki badań: morfologii krwi oraz moczu, AST, ALT, bilirubina (ok. 1-go miesiąca) oraz RTG klatki piersiowej (nie dłuższy niż 2-letni) ;

– ustabilizowany stan psychiczny i fizyczny Pacjenta (Pacjenci ze schorzeniami dodatkowymi proszeni są o okazanie zaświadczenia od Lekarza Specjalisty o braku przeciwwskazań do odbycia terapii).

Każdy Pacjent przed wyznaczonym terminem przyjęcia musi być poddany rozmowie kwalifikacyjnej z terapeutą uzależnień. 

Konsultacje odbywają się: w poniedziałki i środy w godz. 8:00– 9:30.

W przypadku zakwalifikowania do leczenia przyjęcie może odbyć się w tym samym dniu lub w najbliższym możliwym czasie.

Dodatkowo we wtorki i czwartki w godz. 8:15 – 9:30 istnieje możliwość skorzystania z telefonicznego dyżuru terapeutycznego (telefon: (012) 65-24-270), podczas którego można uzyskać informację o możliwościach leczenia w tut. Oddziale.

Dodatkowe informacje:

Do Szpitala należy zabrać: ubrania dzienne, pantofle, piżamę,  ręcznik, podstawowe środki do utrzymania higieny osobistej, kubek-garnuszek, sztućce, 2 zeszyty, długopis, ewentualnie okulary, itp.

Dokumenty które należy ze sobą posiadać: dowód osobisty, dokument potwierdzający aktualne ubezpieczenie zdrowotne (ważny 1 miesiąc), jeśli ktoś potrzebuje zwolnienie lekarskie – to NIP Płatnika, (jeśli prowadzi działalność gospodarczą – to NIP osobisty), karty informacyjne lub inną dokumentację medyczną z leczenia poprzedniego, także z powodu innych chorób, zażywane  leki.

 Osoby nie będące Pacjentami Szpitala mogą się zgłosić celem kwalifikacji i przyjęcia do oddziału 5C po telefonicznym lub osobistym ustaleniu terminu konsultacji. Wymagane jest skierowanie z dowolnej poradni leczenia uzależnienia od alkoholu, wystawione przez lekarza w/w poradni. Skierowanie powinno zawierać uzasadnienie konieczności leczenia pacjenta na oddziale całodobowym.

Wymaganymi dokumentami przy rejestracji i przyjęciu na oddział są: Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości zawierający nr PESEL. Dokument potwierdzający aktualne ubezpieczenie zdrowotne (osoby ubezpieczone). Skierowanie z dowolnej poradni leczenia uzależnienia od alkoholu, które powinno zawierać uzasadnienie konieczności leczenia Pacjenta na oddziale stacjonarnym całodobowym, wystawione przez lekarza w/w poradni. Dokumentację z poprzedniego leczenia odwykowego lub innego (np. karty informacyjnej, zalecone i aktualnie przyjmowane leki, wyniki badań).

Leczymy także osoby nieubezpieczone.

Przy kwalifikacji na całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu 5C brane są pod uwagę: głębokość uzależnienia – długotrwałe ciągi, psychozy alkoholowe, drastyczne konsekwencje picia, krzyżowe uzależnienie – występowanie uzależnienia od alkoholu i leków uspokajających lub nasennych, Nieskuteczne próby terapii w innych formach leczenia, Potrzeba pogłębionej diagnozy – w sytuacji wielu nieskutecznych form leczenia, Brak dostępności do terapii w miejscu zamieszkania, Brak wsparcia w środowisku i potrzeba korektywnego środowiska

Program Terapeutyczny

Program terapii trwa przeciętnie 7 tygodni. Terapia obejmuje następujące metody pracy:

1. Psychoedukacja na temat uzależnienia od alkoholu i zdrowienia.

2. Psychoterapia grupowa – grupa motywacyjna (praca nad wzmocnieniem motywacji do leczenia i utrzymywania abstynencji, praca nad rozpoznaniem swojego uzależnienia, rozpoznawanie psychologicznych mechanizmów uzależnienia), grupa terapeutyczna (praca nad budowaniem tożsamości osoby uzależnionej, destrukcją alkoholową, praca nad psychologicznymi mechanizmami uzależnienia, planowanie procesu trzeźwienia), treningi umiejętności służących zdrowieniu (Trening Asertywnych Zachowań Abstynenckich, radzenie sobie z głodem alkoholowym i ze złością, planowanie i budowanie sieci wsparcia) oraz

3. Psychoterapia indywidualna: badanie i konsultacje psychiatry, w razie potrzeby także innych specjalistów, niezbędne badania diagnostyczne, zajęcia dotyczące duchowości – prowadzenie przez księdza – terapeutę, inne techniki terapeutyczne np. psychorysunek, collage, spotkania społeczności, spotkania absolwentów oddziału.

 Kierownik Oddziału:

dr n. med. Monika Noga – specjalista psychiatra

Pielęgniarka Oddziałowa

Maria Dutkiewicz