Rozwój bazy lecznictwa psychiatrycznego poprzez modernizację obiektów Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie – II etap

Umowa zawarta została pomiędzy: Zarządem Województwa Małopolskiego, reprezentowanym przez Wicemarszałka – Pana Wojciecha Kozaka i członka Zarządu – Pana Grzegorza Lipca; a Szpitalem Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie, reprezentowanym przez Dyrektora Pana Stanisława Kracika. Działania w ramach przedmiotowego projektu polegać będą na modernizacji i przebudowie trzech obiektów szpitalnych: budynku nr 1,…

Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie realizuje Projekt pn.:

„Rozwój bazy lecznictwa psychiatrycznego poprzez modernizację obiektów Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie – II etap” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa Infrastruktura społeczna, Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość Projektu – 29 994…

Ładowanie blogach...