Aktualizacja projektu Rozwój bazy lecznictwa psychiatrycznego poprzez modernizację obiektów Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie – II etap

AKTUALIZACJA Dokonano aktualizacji projektu pn.; „Rozwój bazy lecznictwa psychiatrycznego poprzez modernizację obiektów Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie – II etap”, która dotyczy zakresu rzeczowego, wysokości oraz źródeł finansowania. Po zmianie: Kwota projektu ogółem: 36 594 518,52 zł Dofinansowanie: – budżet Województwa Małopolskiego – 12 099 718,50 zł – EFRR – 22…

Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie realizuje Projekt pn.:

„Rozwój bazy lecznictwa psychiatrycznego poprzez modernizację obiektów Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie – II etap” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa Infrastruktura społeczna, Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość Projektu – 29 994…

Rozwój bazy lecznictwa psychiatrycznego poprzez modernizację obiektów Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie – II etap

Umowa zawarta została pomiędzy: Zarządem Województwa Małopolskiego, reprezentowanym przez Wicemarszałka – Pana Wojciecha Kozaka i członka Zarządu – Pana Grzegorza Lipca; a Szpitalem Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie, reprezentowanym przez Dyrektora Pana Stanisława Kracika. Działania w ramach przedmiotowego projektu polegać będą na modernizacji i przebudowie trzech obiektów szpitalnych: budynku nr 1,…

Ładowanie blogach...