Zespół Leczenia Środowiskowego w Myślenicach

ul.Drogowców 5
Myślenice

Kontakt: tel. (12) 312-71-74 lub (12) 312-71-47

Godziny pracy:

wtorek: 15:30 – 18:30
środa: 8:00 – 17:29
czwartek: 8:00 – 20:29
piątek: 8:00 – 17:29

Zespół Leczenia Środowiskowego w Myślenicach znajduje się w strukturze Centrum Zdrowia Psychicznego Małopolska Południe Szpitala Klinicznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie w oparciu o umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Obejmujemy leczeniem, rehabilitacją i oparciem społecznym osoby dorosłe zamieszkującym Powiat Myślenicki.

Zespół zajmuje się pomocą dla osób cierpiących na zaburzenia psychotyczne, afektywne oraz zaburzenia psychiczne na podłożu organicznym, które z uwagi na objawy, trudności w funkcjonowaniu codziennym i niewystarczającym oparciu społecznym nie są zdolne do systematycznego uczestniczenia w leczeniu ambulatoryjnym, a nie wymagają aktualnie całodobowej hospitalizacji. Leczenie środowiskowe jest szczególne wskazane dla osób z długotrwałym i poważnym przebiegiem schorzeń oraz z wyraźnymi trudnościami w zakresie współpracy.

Pacjent może się zgłosić sam z prośbą o objęcie opieką, zgłoszenia może dokonać także lekarz prowadzący z poradni zdrowia psychicznego czy z oddziału szpitalnego, rodzina oraz pracownicy opieki społecznej. Psychiatryczne leczenie środowiskowe odbywa się za zgodą Pacjenta.

Do leczenia w Zespole mogą być zakwalifikowani pełnoletni Pacjenci, mieszkający na terenie Powiatu Myślenickiego z rozpoznaniem psychozy, chorób afektywnych, zaburzeń psychotycznych i afektywnych na podłożu organicznym w szczególności:
• ciężkim i nawrotowym przebiegiem chorowania, z licznymi hospitalizacjami, którym nie zapobiega dotychczasowe leczenie ambulatoryjne,
• którzy wymagają ciągłego motywowania do leczenia i wspierania w podjętym wysiłku zdrowienia,
• z którymi dotychczas nie udało się uzyskać trwałej, efektywnej współpracy w leczeniu w warunkach oddziału szpitalnego lub poradni,
• którzy mają wprawdzie wskazania do hospitalizacji psychiatrycznej, ale ze względów terapeutycznych bardziej odpowiednie jest dla nich pozostawanie w środowisku domowym,
• którzy zakończyli leczenie w oddziale całodobowym lub dziennym, a w dalszym ciągu wymagają intensywnych i aktywnych oddziaływań socjo- i psychoterapeutycznych, farmakologicznych i rehabilitacyjnych niemożliwych do zaoferowania w opiece ambulatoryjnej.

Dla Pacjentów niezakwalifikowanych do leczenia w ZLŚ oferujemy pomoc w innych placówkach.

Przeciwwskazaniami do leczenia w Zespole ZLŚ są m.in.:
• aktualne bezwzględne wskazania do hospitalizacji psychiatrycznej (zagrożenie dla życia i zdrowia chorego lub jego otoczenia),
• niezdolność do samodzielnego funkcjonowania przy jednoczesnym braku minimalnego wsparcia społecznego umożliwiającego bezpieczne leczenie,
• stan somatyczny Pacjenta wymagający leczenia w szpitalu ogólnym,
• brak świadomej zgody na leczenie.

Celem działań lekarzy i terapeuty oraz pielęgniarki jest prowadzenie dostosowanego do potrzeb leczenia (terapia prowadząca), w tym także aktywne monitorowanie stanu zdrowia i sytuacji życiowej Pacjentów, motywowanie ich do leczenia i szybkie reagowanie w sytuacjach pogorszenia, systematyczne wspieranie ich funkcjonowania w różnych obszarach życia i podejmowanych wysiłkach w kierunku zdrowienia. Szczególny nacisk kładziemy na rozwój umiejętności życiowych Pacjentów, wzmacnianie radzenia sobie z doświadczeniem choroby oraz na poprawienie umiejętności społecznych, a równocześnie poprzez stałą współpracę z ich rodzinami lub/i opiekunami dążenie do wzmacniania sieci wsparcia społecznego leczonych Pacjentów.