Partnerzy Projektu „Bliżej Ciebie”

logo

Szpital Specjalistyczny im. Dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie – jest liderem Projektu.

Misją Szpitala jest zapewnienie profesjonalnej opieki medycznej wszystkim Pacjentom oraz zaspokojenie Ich potrzeb i oczekiwań poprzez udzielanie świadczeń na najwyższym poziomie. Jesteśmy największą w Małopolsce placówką specjalizującą się w leczeniu osób z zaburzeniami psychicznymi oraz uzaleznionych. W siedemnastu oddziałach stacjonarnych, sześciu oddziałach opieki dziennej, ośmiu zespołach leczenia środowiskowego i szesciu poradniach pomagamy miesięcznie ponad 1200 Pacjentom. Od prawie stu lat służymy mieszkańców regionu oferując opiekę medyczną na najwyższym poziomie: szczycimy się stosowaniem nowoczesnych metod leczenia i możliwością kompleksowych świadczeń zdrowotnych.

rops

Reginalny Ośrodek Polityki Społecznej jest partnerem w projekcie.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie jest samodzielną jednostką organizacyjną działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa Samorządu Województwa Małopolskiego. Celem działania ROPS jest realizacja zadań samorządu woj. małopolskiego w zakresie polityki społecznej, a w szczególności pomocy społecznej, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, przeciwdziałania przemocy, w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, wspierania rodziny i pieczy zastępczej, a także zadań powierzonych na podstawie innych przepisów, porozumień i umów.

 

mistia duża

FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji jest partnerem w projekcie

Misją Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji jest wspomaganie osób, organizacji i środowisk, biorących udział w budowaniu społeczeństwa i państwa obywatelskiego. Cele działania Instytutu to między innymi prowadzenie działań służących: doskonaleniu pracy administracji publicznej, organizacja i prowadzenie działalności edukacyjnej dla potrzeb administracji publicznej: rządowej i samorządowej,
3. realizacja celów Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, a w szczególności: tworzenie systemu doradztwa dla samorządu terytorialnego i zapewnienie warunków organizacyjnych jego funkcjonowania, działalność na rzecz wojewódzkiej administracji zespolonej, stworzenie warunków i wspieranie budowy społeczeństwa obywatelskiego, realizacja projektów oraz programów badawczych i eksperckich, działalność wydawnicza i informacyjna, służąca upowszechnianiu wiedzy i informacji w obszarach objętych działalnością Instytutu, nawiązanie kontaktów z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi umożliwiającymi współpracę w dziedzinie kształcenia, działalności badawczej i wydawniczej.

 

fundacja winida duża

Fundacja im. Boguchwała Winida na rzecz Rozowju Psychoterapii Psychoanalitycznej jest partnerem w projekcie.

Celami działania Fundacji są między innymi ochrona i promocja zdrowia, w tym upowszechnianie psychoterapii psychoanalitycznej, wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi, podejmowanie działań na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi lub ich reintegracji zawodowej i społecznej, współpraca z innymi fundacjami, towarzystwami naukowymi, ośrodkami leczenia, placówkami naukowymi, jednostkami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze pomocy społecznej lub ochrony zdrowia.