Dokumentacja medyczna

Dokumentacja medyczna jest udostępniana bez zbędnej zwłoki w sposób zapewniający zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.

Dokumenty można otrzymać do wglądu w siedzibie Szpitala Babińskiego lub wnioskować o sporządzenie wyciągów, odpisów lub kopii. Kopie dokumentów sporządzane są na pisemną prośbę Pacjenta, osoby przez niego upoważnionej lub instytucji uprawnionej. Oryginał i kopie dokumentów wydawane są Pacjentowi, przedstawicielowi ustawowemu Pacjenta, albo osobie upoważnionej do ich odbioru, po okazaniu przez nich dowodu tożsamości. Dokumenty sporządzane są na koszt wnioskodawcy, należna opłata jest pobierana przy ich wydawaniu.

Szczegółowe zasady udostępniania dokumentacji medycznej reguluje

PROCEDURA UDOSTĘPNIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ (WYCIĄG)

ZAŁĄCZNIKI:

_Wniosek_o_udostępnienie_dokumentacji_medycznej

_Upoważnienie

Obecnie cena za kserokopię jednej strony dokumentacji wynosi 0,81 zł,  natomiast jedna strona wyciagu lub odpisu  z dokumentacji medycznej 8 zł 11 groszy. Obie ceny zawieraja w sobie podatek VAT w wysokości 23 %.