Dokumentacja medyczna

Dokumentacja medyczna jest udostępniana bez zbędnej zwłoki w sposób zapewniający zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.

Dokumenty można otrzymać do wglądu w siedzibie Szpitala Babińskiego lub wnioskować o sporządzenie wyciągów, odpisów lub kopii. Kopie dokumentów sporządzane są na pisemną prośbę Pacjenta, osoby przez niego upoważnionej lub instytucji uprawnionej. Oryginał i kopie dokumentów wydawane są Pacjentowi, przedstawicielowi ustawowemu Pacjenta, albo osobie upoważnionej do ich odbioru, po okazaniu przez nich dowodu tożsamości. Dokumenty sporządzane są na koszt wnioskodawcy, należna opłata jest pobierana przy ich wydawaniu. Możliwe jest także przesłanie dokumentów drogą pocztową.

Szczegółowe zasady udostępniania dokumentacji medycznej reguluje

Udostepnianie dokumentacji medycznej (WYCIĄG Z PROCEDURY)

ZAŁĄCZNIKI:

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej:

Zalacznik_nr_1_do_P_02_10_Wniosek_o_udostepnienie_dokumentacji_medycznej_v_2

Formularz Upoważnienia do odbioru dokumentacji:

Upoważnienie

Opłaty za udostepnianie dokumentacji medycznej w okresie od 1 września 2017 r.  do 30 listopada 2017 r.

Opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej 03-05 2018 r