Bliżej Ciebie

Bliżej Ciebie

model zintegrowanego leczenia i wsparcia środowiskowego

dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 

Od 20 czerwca 2016 r.  Szpital Specjalistyczny im. dr J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Bliżej Ciebie – model zintegrowanego leczenia i wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. 

Celem projektu jest stworzenie nowej formy objęcia leczeniem i wsparciem osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi w postaci opracowania modelu instytucjonalizacji usług zdrowotnych i społecznych

Dofinansowanie projektu z UE: 106.250,00 zł

Obecny model opieki i leczenia osób z problemami w zakresie zdrowia psychicznego koncentruje się głównie na świadczeniu przez różne placówki wąskiego zakresu usług zdefiniowanych w odpowiednich aktach prawnych (np. poradnie zdrowia psychicznego, zespoły leczenia środowiskowego, oddziały dzienne, stacjonarne i jednostki organizacyjne pomocy społecznej), które dodatkowo działają w różnych systemach (zdrowotny, społeczny). Jest to system rozproszony – nie ukierunkowany na potrzeby pacjenta/klienta, bez zidentyfikowanego jednego miejsca, w którym zawsze może pojawić się pacjent/klient potrzebujący wsparcia oraz bez jednej osoby koordynującej wsparcie udzielane w obu systemach.

Proponowany model zintegrowanego i kompleksowego leczenia i wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi polega na przeorganizowaniu obecnie funkcjonującego, mało efektywnego i niepełnego systemu poprzez: zorganizowanie Lokalnych Centrów Środowiskowej Opieki Psychiatrycznej (dalej LCŚOP) – 3 pilotażowe zespoły będą funkcjonowały w istniejącej bazie lokalowej np. dla dzielnic Krakowa:  Podgórze (lokalizacja na terenie szpitala), Śródmieście (lokalizacja Olszańska 5), Skawina (siedziba ZLŚ), ewentualnie Myślenice (brak lokalu). Zakłada się ścisłą współpracę z Ośrodkami Interwencji Kryzysowej, które z czasem mogą być integralnym elementem Lokalnego Centrum Środowiskowej Opieki Psychiatrycznej. Lokalne Centrum powinno ściśle współpracować również z Interdyscyplinarnym Zespołem Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie powoływanym na poziomie każdej gminy.

 

loga UE