Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic (OLZON)

Kontakt

Tel. (12) 6524317

Poczta elektroniczna: oddzial7f@babinski.pl

strona:  https://olzon.babinski.pl

Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic mieści się w budynku 102 i dysponuje 35  miejscami dla pacjentów leczonych w trybie stacjonarnym. Jest jednostką specjalistyczną, zajmującą się leczeniem tzw. specyficznych zaburzeń osobowości, w głównej mierze tych, których patologia dotyczy struktury charakteru – m.in. osobowości paranoicznej, schizoidalnej, borderline, narcystycznej czy histrionicznej.

Pacjentów z głębokimi zaburzeniami osobowości, w odróżnieniu od nerwicowych i tych z lżejszą patologią osobowości trudno jest leczyć tylko w warunkach ambulatoryjnych czy oddziału dziennego. Odpowiedzią na te potrzeby było utworzenie w Szpitalu Babińskiego oddziału stacjonarnego, na którym można podjąć adekwatne leczenie pacjentów z tego rodzaju schorzeniami. Pacjenci z zaburzeniami osobowości mają za sobą zazwyczaj historię wielokrotnych hospitalizacji psychiatrycznych spowodowanych depresją, samouszkodzeniami, próbami i tendencjami i samobójczymi, uzależnieniami oraz zaburzeniami jedzenia.

Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic przyjmuje do leczenia kobiety i mężczyzn po ukończeniu 18 roku życia.

Do leczenia w Oddziale, nie kwalifikują się pacjenci z rozpoznaniem schizofrenii,  z zaburzeniem osobowości typu antysocjalnego, z wysokim ryzykiem używania przemocy, gdy toczą się przeciwko nim postępowania sądowe. Pacjenci uzależnieni od alkoholu, substancji psychoaktywnych, leków, bez sześciomiesięcznego okresu abstynencji również nie zostaną przyjęci – będą kierowani najpierw do terapii uzależnień.

Procedura przyjęcia

Pacjenci przyjmowani są po przejściu czteroetapowej procedury kwalifikacji.

Wskazane jest skierowanie z opisem dotychczasowego przebiegu leczenia. W celu ustalenia terminu swojej pierwszej konsultacji, należy skontaktować się samodzielnie, telefonicznie z Pielęgniarką Oddziałową – nr tel. 12 652 43 17, w godzinach między 8.00 a 14.30, w środy wyjątkowo między 8.00 a 10.00. Pacjent zapisywany jest wówczas na Liście Oczekujących, zgodnie z obowiązującą nas procedurą, która jest wymagana przez NFZ. Zapisując się na Listę należy podać numer telefonu kontaktowego, numer pesel i adres zamieszkania. Ustalony termin jest obowiązujący.

Dla pacjentów, którym szczególnie zależy na szybkim podjęciu terapii, zgodnie z przewidzianą procedurą, proszeni są o potwierdzenie swej gotowości telefonicznie. Będą mogli skorzystać z wolnego miejsca, jeśli ktoś wcześniej wpisany na Listę Oczekujących zrezygnował z konsultacji.

Etapy konsultacji:

Rozmowa z lekarzem – konsultantem. W jej trakcie podejmowana jest decyzja o kwalifikacji do następnych konsultacji, bądź o dyskwalifikacji z powodu: błędnego skierowania, braku własnej motywacji, braku chęci do zastanawiania się nad swoimi przeżyciami, nie zachowania abstynencji od środków psychoaktywnych lub alkoholu w przypadku osób uzależnionych. Również nasilenie pewnych cech, np. antysocjalnych, agresywnych może uniemożliwiać leczenie w warunkach oddziału.

Wywiad życiorysowy – z terapeutą społeczności lub pielęgniarką.

Kwalifikacja psychoterapeutyczna – z psychoterapeutą.

Po omówieniu kandydata w zespole terapeutycznym – rozmowa z ordynatorem lub zastępcą

Rocznie przyjmowanych jest na oddział ok. 70 – 80 pacjentów.

Terapia

Leczenie na oddziale trwa 24 tygodnie. Główne metody leczenia to: doświadczenie relacji, więzi, granic, sytuacji konfliktowych w społeczności terapeutycznej, indywidualna psychoterapia psychoanalityczna lub analitycznie zorientowana psychoterapia grupowa.

Psychoanalityczna terapia indywidualna jest metodą leczenia polegającą na tworzeniu relacji miedzy terapeutą a pacjentem, w której możliwe jest bezpieczne powierzanie terapeucie bolesnych i trudnych obszarów życia pacjenta (jego wewnętrznego, intrapsychicznego świata). W procesie terapii terapeuta wraz z pacjentem podejmują próbę łączenia, rozumienia i myślenia o tym, w jaki sposób nieświadome obszary wewnętrznego świata wpływają na jakość życia pacjenta: jego sposób przeżywania siebie, budowania relacji z innymi ludźmi, podejmowania ról życiowych. Celem jest pomieszczenie w relacji terapeutycznej dysfunkcjonalnych sposobów reagowania, tu mogą zostać one przyjęte, nazwane, przemyślane i zrozumiane. Zakładamy, że wspólne myślenie terapeuty i pacjenta o tym co bolesne i raniące daje możliwość rozumienia tego, co dzieje się w wewnętrznym świecie pacjenta i sposobu, oraz jak to wpływa na jego funkcjonowanie. Możliwa staje się wtedy zmiana w sferze emocji, myśli i zachowań.

Psychoanalityczna psychoterapia grupowa osadzona w kontekście Oddziału i jego społeczności terapeutycznej dostarcza pacjentom możliwości doświadczania siebie w relacjach z drugą osobą oraz w grupie. Uczestnicy w procesie terapii wspólnie przyglądają się swoim życiowym doświadczeniom, badają swoje relacje z ludźmi, to jak reagują na zachowania innych, jak łatwo rodzą się konflikty, a jak trudno je rozwiązywać.

Psychoterapeuci Oddziału pracują wg. standardów metody psychoanalitycznej przyjętych m.in. przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej, w tym regularnej superwizji oraz stałego szkolenia i rozwoju.

Społeczność terapeutyczna czy milieu terapeutyczne nie jest jedynie tłem dla psychoterapii indywidualnej czy grupowej. Jest samą w sobie metodą dokonywania zmian w pacjentach – jej uczestnikach. Emocje, z którymi dotychczas słabo sobie radzili, a w konsekwencji różnego rodzaju odreagowania są doświadczane przez innych członków społeczności. Aby nie doszło do eskalacji – konflikty, jakie w wyniku takich zachowań się zawiązują i rozgrywają się pomiędzy pacjentami muszą zostać omówione i skontenerowane przez społeczność. Jej rolą jest też konfrontowanie uczestników z realnością, np. krzywdą jaką wyrządzają swoim zachowaniem innym członkom społeczności. Pacjenci uczą się w społeczności nazywać uczucia i je wyrażać, czego często nie potrafili, albo uważali za słabość, a co pozwala na bardziej satysfakcjonujące relacje.

Inne formy leczenia, takie jak: farmakoterapia, terapia zajęciowa, psychorysunek, biblioterapia, muzykoterapia – mają charakter pomocniczy. W ramach zajęć terapeutycznych pacjenci zajmują się rysunkiem, malowaniem, odlewami z gipsu, czy makramą.

Społeczność terapeutyczna ZA BRAMĄ – dla pacjentów, którzy zakończyli leczenie w OLZON. Projekt kierowany jest do osób, które po okresie doświadczenia intensywnej terapii, chcą kontynuować proces naprawiania relacji z ludźmi i powrotu do realizowania swoich ról społecznych – w rodzinach oraz środowisku zawodowym. Spotkania społeczności  terapeutycznej odbywają się w drugą i czwartą środę miesiąca na terenie szpitala. Liczebność takiej społeczności to ok. 12 osób, czas spotkania: 90 min. Uczestnictwo poprzedzone konsultacją z terapeutą społeczności – p. Piotrem Biernackim, tel.: 12 65 24 317. Pacjenci ambulatorium mogą korzystać z konsultacji psychiatrycznej wraz z ustaleniem ewentualnego leczenia farmakologicznego.

Model leczenia, na którym opierał się OLZON w trakcie tworzenia (czyli w roku 2002) jest od lat realizowany w Wielkiej Brytanii m.in. w szpitalu Cassel na przedmieściach Londynu. Dr Marco Chiesa – psychiatra, psychoanalityk, szef jednostki badawczej szpitala Cassel przedstawiając w 2005 r. w tutejszym szpitalu doświadczenia i badania swojego zespołu dotyczące interwencji psychospołecznej wobec pacjentów z zaburzeniami osobowości po leczeniu szpitalnym, utwierdził zespół OLZOiN w zamiarach kontynuowania projektu wsparcia poszpitalnego.

W 2004 r. OLZOiN uczestniczył w pracach sieci Community of Communities wypracowującej standardy jakościowe dla społeczności terapeutycznych. CoC jest projektem jednostki badawczej The Royal College of Psychiatrists oraz Association of Therapeutic Communities.

Ordynator – lek. med. Ewa Niezgoda – specjalista psychiatra, psychoterapeuta, superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Pielęgniarka oddziałowa – mgr Halina Ożóg.